FAQ

Weź udział w konkursie!


Jak dokonać zgłoszenia w konkursie “LIP SYNC BUZZ”?

 • Aby zostać Uczestnikiem Konkursu “LIP SYNC BUZZ” wystarczy, że w terminie od dnia 19 kwietnia 2023 r. godz. 15:00 do dnia 3 maja 2023 r. do godziny 24:00 dokonasz w naszym sklepie internetowym genize.store zakupu na kwotę wyższą lub równą 59 zł
 • Pamiętaj, że do minimalnej kwoty 59 zł nie wliczamy kosztów przesyłki!
 • Jednak to nie wszystko! Aby wziąć udział w konkursie musisz również wykonać poniższe kroki:
  • Follować nasz profil @projektgenzie oraz udostępnić post konkursowy w swojej relacji.
  • Wykonać zadanie konkursowe polegające na Twoim występie do dowolnie wybranej piosenki Genzie*. Możesz do tego użyć aplikacji TIK TOK, a nagranie udostępnić w swojej relacji na IG lub użyć tylko aplikacji IG. 
  • UWAGA! W relacji  na Instagramie MUSISZ oznaczyć nasz profil @porojektgenzie, inaczej nie zobaczymy Twojego nagrania oraz mieć publiczny profil. Jeśli masz konto prywatne nie możemy technicznie udostępnić Twojej relacji u nas. 
  • W tytule relacji z zadaniem konkursowym musisz podać nr zamówienia złożonego i opłaconego w sklepie genzie.store. Numer zamówienia znajdziesz w mailu, który dostaniesz po zrobieniu zakupów w Genzie Store. 
  • Każde nagranie udostępnimy w naszej relacji i zapiszemy w WYRÓŻNIONEJ RELACJI. Jeśli zauważysz, że nie udostępniliśmy Twojej relacji - napisz do nas. 
  • Liczymy na Twoją kreatywność - możesz piosenkę wykonać ze swoimi przyjaciółmi, rodzicami, ułożyć choreografię lub nakręcić swój teledysk w ciekawym miejscu. Wygrywają osoby, które nakręcą najbardziej ciekawe, dopracowane i porywające lip sync.
  • Dodatkowe punkty przyznajemy za wystąpienie w naszym merchu z Genzie Store. :)
  • *może być to zarówno piosenka zaśpiewana przez wszystkich wykonawców jak i pojedynczych uczestników Genzie np. duet Hania i Świeży, solówka Mortalcia, duet Fausti i Kubicki. W konkursie nie biorą udziału piosenki Trzech Króli.
  • W konkursie możesz zgłosić tylko jedno zgłoszenie! Nagrodę otrzymuje osoba, która jest właścicielem konta na IG z opublikowanym lip sync.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu, dostępnym poniżej


Czy zamówienia poniżej 59 zł zostaną wzięte pod uwagę?


Nie, zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w konkursie należy dokonać w naszym sklepie internetowym genize.store zakupu na kwotę minimum 59 zł (z wyłączeniem kosztów przesyłki) oraz spełnić pozostałe warunki opisane w regulaminie. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków jest podstawą do wykluczenia z konkursu!  


Czy jeśli dokonam zwrotu zamówionego przedmiotu, moje zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę?


Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych od osób, które złożyły zamówienie powiązane ze zgłoszeniem do konkursu, a następnie dokonały zwrotu zamówionego towaru.

Regulamin konkursu "Lip Sync Buzz"

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą LIP SYNC BUZZ (dalej: „Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest EKIPATONOSI SP. Z O.O. i z siedzibą: ul. Pod Sikornikiem  27 A 30-126 Kraków NIP  6772459173  (dalej: „Organizator”).

 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej genzie.store

 5. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji sklepu internetowego genzie.store (dalej: “Sklep internetowy”).

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia 3 maja 2023 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być
  • każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • osoba niepełnoletnia w wieku od 13 do 18 lat dysponująca pisemną zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków
  i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu:
  • w terminie od dnia 19 kwietnia 2023 r. godz. 15:00 do dnia 3 maja 2023 r. do godziny 24:00 należy dokonać w Sklepie internetowym genzie.store zakupu na kwotę co najmniej 59 zł (słownie: pięćdziesięciu dziewięciu złotych) z wyłączeniem kosztów przesyłki;
  • należy śledzić profil @projektgenzie w serwisie Instagram oraz udostępnić post konkursowy w swojej relacji w tym serwisie.
  • po złożeniu zamówienia przez Uczestnika w sklepie internetowym,  należy udostępnić w relacji w serwisie Instagram filmik ze swoim występem do dowolnie wybranej piosenki Genzie. W tytule relacji należy wpisać numer zamówienia złożonego w sklepie genzie.store 
  • W relacji w serwisie Instagram należy oznaczyć profil @porojektgenzie.
 5. Działania opisane w pkt. 4 powyżej stanowią zgłoszenie do konkursu.
 6. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. Złożenie większej ilości zgłoszeń może stanowić podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 7. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w myśl pkt. 4 powyżej uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 8. Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych od osób, które złożyły zamówienie powiązane ze zgłoszeniem do Konkursu, a następnie dokonały zwrotu zamówionego towaru. 

§3. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Pierwszy etap będzie polegał na ocenie dokonanych zgłoszeń przez Komisję konkursową Organizatora złożoną ze współpracownikówEKIPATONOSI. Ocena zostanie dokonana do dnia 10 maja 2023 r.
 2. Komisja konkursowa Organizatora wybierze 3 (trzech) uczestników, których zgłoszenia uznane zostaną za najciekawsze i najbardziej kreatywne. 
 3. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na stronie genzie.store/konkurs-lip-sync-buzz
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dokładnej daty i czasu ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 12 maja 2023 r. na stronie genzie.storel/konkurs-lip-sync-buzz
 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące.

§4. Nagrody konkursowe

 1. Zwycięzcom zostaną przyznane następujące nagrody

  • Nagroda I - Bilet VIP na wybrany koncert GENZIE oraz box koncertowy o łącznej wartości 1311,94 zł

  • Nagroda II - Bilet Meet & Greet z wszystkimi twórcami GENZIE na wybrany koncert GENZIE oraz BOX koncertowy o łącznej wartości 611,94 zł

  • Nagroda III - Bilet na wybrany koncert GENZIE oraz BOX koncertowy o łącznej wartości 411,94 zł

 2. Brak odbioru nagród przez uczestników skutkuje ich przepadkiem na rzecz Organizatora.

 3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres   kontakt@genzie.store informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski

 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.

 5. Wizerunek nagród umieszczony na materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu może odbiegać od ich faktycznego wyglądu.

 6. Warunkiem wydania nagród jest pokwitowanie ich odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora podany w par. 2. Reklamacje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich doręczenia Organizatorowi.
 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji Organizator powiadomi listem poleconym.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości.

§7. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 2. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
 3. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  EKIPATONOSI Sp. z o.o.
  z siedzibą: ul. Pod Sikornikiem 27 A, 30-126 Kraków
  NIP 6772459173
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursu pod nazwą „LIP SYNC BUZZ” . Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora
 6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, zleceniobiorcy. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
  • okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
  • okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
  • lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
 11. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs może zostać skrócony lub przedłużony albo odwołany w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie genzie.store.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu,
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie genzie.store.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.